سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
قوه قضائیه 
قاضی و مسئول  
 
ادامه دارد 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
مدرسه علمیه امام خمینی تهران 
موسس و ریاست 
 
ادامه دارد 
علمی و اجرائی 
همکاری 
دفتر مقام معظم رهبری 
امام جمعه موقت تهران 
 
ادامه دارد 
فرهنگی ، مذهبی 
تدریس 
مدرسه امام خمینی ره تهران 
مدرس 
 
 
اخلاق 
تدریس 
حوزه های مختلف 
مدرس 
 
 
دروس عالی حوزه